(662) 321-7325-6 | INFO@BEARINGPETCARE.COM

ตำแหน่งงานว่าง

เจ้าหน้าที่นำเข้า - ส่งออก

รายละเอียดงาน :

- รับผิดชอบการจัดเตรียมเอกสาร การติดต่อประสานงานกับลูกค้า และงานด้านเอกสารนำเข้า-ส่งออกทั้งหมด การขายและส่งออก 
- จัดเตรียมและส่งตัวอย่างให้ลูกค้า การประสานงานในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานด้านการขายต่างประเทศให้ถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตามความต้องการของลูกค้า 


คุณสมบัติ :

- ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา มีประสบการณ์ในสายงาน 1 ปีขึ้นไป
- ใช้ MS Office, อินเตอร์เน็ต, อีเมล์ได้ดี สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี หากใช้ภาษาจีนกลางได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี

รายละเอียดงาน : 

- รับผิดชอบการวางแผน และควบคุมการจัดทำบัญชีทั่วไป
- เอกสารการทำจ่ายการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีซื้อขาย กพ 30 เพื่อให้งานออกมาถูกต้องและเสร็จทันเวลา
- ประมาณการและจัดทำงบการเงิน เพื่อจัดทำรายงานที่ถูกต้อง และเสร็จทันเวลา ปิดงบประจำเดือนและประจำปี

คุณสมบัติ

- ชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี มีประสบการณ์ในสายงาน 2 ปีขึ้นไป
- ใช้ MS Office ได้ดี หากใช้ระบบ wind speed ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ปิดงบการเงินได้ หากมีเลขประจำตัวผู้ทำบัญชีของกรมธุรกิจการค้า ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่การตลาด

รายละเอียดงาน

- วางแผนการตลาด พัฒนาปรับปรุงรูปแบบ ช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มยอดขาย
- รับผิดชอบการสำรวจตลาด เพื่อหาแนวคิดใหม่ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการออกแบบ สินค้าใหม่ๆ ของบริษัทฯ
- รับผิดชอบการติดต่อประสานงาน กับบริษัทฯผลิตสื่อโฆษณาต่างๆ เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตามแผนการตลาดกำหนดไว้
- จัดกิจกรรมการส่งเสริมการขาย ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เพื่อการเป็นที่รู้จัก และเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทฯ

คุณสมบัติ :

- ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด นิเทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการตลาด 2 ปีขึ้นไป หากมีความรู้ด้านการตลาด สินค้าอุปโภคบริโภค จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ใช้ MS Office, Internet ได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น วิเคราะห์ข้อมูลมีความละเอียดรอบคอบ